Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Statut

ROZDZIAŁ 1

Nazwa i rodzaj przedszkola

 

 • 1. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Prywatne „Playschool”
 1. Przedszkole jest przedszkolem niepublicznym, mieszczącym się w Łodzi, przy, ul. Rydzowej 7
 2. Osobą prowadzącą przedszkole jest Marek Kołaczkowski, zamieszkały w Łodzi, ul. Aleksandrowska 100 m. 74. Urodzony w Milanówku k/Warszawy 25 marca 1941 roku. NIP: 947-133-94-06
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Łódzki Kurator Oświaty
 4. Przedszkole działa w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz statut
 5. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu: Przedszkole Prywatne „Playschool”
 6. Przedszkole używa pieczęci podłużnej o brzmieniu:


„PLAYSCHOOL”
Przedszkole Prywatne
Marek Kołaczkowski
91 – 211 Łódź, ul. Rydzowa 7
tel. 655-91-43
NIP 947-133-94-06 REGON 470046736

 1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
 • przedszkolu – należy przez to rozumieć Prywatne Przedszkole „Playscchool” w Łodzi,
 • statucie – należy przez to rozumieć Statut Prywatnego Przedszkola „Playschool” w Łodzi,
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania przedszkola

 

 • 2. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 1. Celem działań przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 2. Zadania przedszkola obejmują:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 • promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 1. Przedszkole umożliwia dzieciom posługiwanie się językiem angielskim nie tylko podczas odrębnych zajęć z native speaker’em, ale podczas całego ich pobytu w przedszkolu. Daje jednocześnie poczucie jedności z innym krajami poprzez poznawanie tradycji i zwyczajów ludzi innych narodowości i kręgów kulturowych.
 2. Przedszkole udziela dzieciom oraz ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1591)
 3. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi wspomagając ich rozwój w integracji z rówieśnikami odpowiednio do potrzeb tych dzieci zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1578)
 4. Przedszkole uczy dzieci szacunku i tolerancji, empatii, akceptacji i postawy otwartości dla wszystkich bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, zwyczaje czy pochodzenie.
 5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków i sposobów wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1627)
 6. Przedszkole przestrzega zasad bezpieczeństwa określonych przepisami wydanymi na podstawie ustawy o systemie oświaty z uwzględnieniem zasad promocji i ochrony zdrowia

 

ROZDZIAŁ 3

Sposób realizacji celów i zadań przedszkola

 

 • 3. 1 Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
 • organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
 • dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka, zgodnych z ich wrodzonym potencjałem oraz do wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 • zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, płynnie posługującej się językiem angielskim,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną: indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka,
 • pełnienie wobec rodziny funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.
 1. Przedszkole uczy dzieci szacunku i tolerancji poprzez:
 • zajęcia z psychologiem
 • zapraszanie do przedszkola ludzi niepełnosprawnych, głuchoniemych, niewidomych i pokazywanie dzieciom, w jaki sposób można funkcjonować pomimo ułomności
 • organizowanie imprez związanych ze zwyczajami innych narodowości: Halloween, Valentine’s Day, Teddy Bear’s Day
 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej poprzez:
 • realizację treści związanych z historią, geografią kraju i regionu,
 • organizowanie imprez związanych z naszą kulturą, zwyczajami czy tradycją,
 • organizowanie dla dzieci, których rodzice wyrazili zgodę, zajęć z religii w wymiarze jednego 30 – minutowego zajęcia tygodniowo, z dziećmi 6 i 7 – letnimi
 1. Przedszkole umożliwia dzieciom stały kontakt z językiem angielskim poprzez:
 • zatrudnienie native speaker’a do prowadzenia zajęć z języka angielskiego z dziećmi
 • zatrudnienie nauczycieli posługujących się językiem angielskim
 • posługiwanie się językiem angielskim w trakcie każdej aktywności dzieci: zabawa, spacery, wypoczynek, spożywanie posiłków itp

 

ROZDZIAŁ 4

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 

 • 4. 1. Przedszkole sprawuje  bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 1. Dzieci przebywające w przedszkolu są  pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem wychowania w przedszkolu i miesięcznym planem zajęć.
 2. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 3. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
 4. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci po przyjściu drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 5. Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
 6. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Wycieczki organizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rodzice muszą wyrazić pisemną zgodę na udział ich dziecka we wszystkich wyjściach i wycieczkach.
 7. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują pracownicy przedszkola w ilości 1:10.
 8. Wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami
 9. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi dotyczące zdrowia, z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy
 10. W przedszkolu zapewnia się bezpieczne i higieniczne warunki do zabawy, nauki, wypoczynku:
 • sale posiadają właściwą powierzchnię użytkową, właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie
 • sprzęty posiadają atesty i certyfikaty
 • w przedszkolu znajdują się w pełni wyposażone apteczki oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy
 • w każdym pomieszczeniu są informacje o wyjściach ewakuacyjnych

 

ROZDZIAŁ 5

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola

 

 • 5.1 W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców, bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców – na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica.
 2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
 3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną  przez rodzica w oświadczeniu, złożonym w przedszkolu, za okazaniem dowodu tożsamości.
 4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę po wyjściu z sali przedszkolnej.
 5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicowi lub osobie upoważnionej w wypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wzbudzał podejrzenie, że nie może on zapewnić dziecku bezpieczeństwa (jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających)
 6. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście lub telefonicznie).
 7. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka niezwłocznie po informacji od nauczyciela.

 

ROZDZIAŁ 6

Współdziałanie z rodzicami

 

 • 6. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania poprzez:
 • zapoznawanie rodziców z potrzebami psychoruchowymi dzieci i sposobami ich zaspokajania,
 • udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat rozwoju i zachowania dziecka,
 • włączanie rodziców do tworzenia warunków zapewniających właściwą realizację zadań wychowawczo-dydaktycznych,
 • możliwość wyrażania i przekazywania opinii na temat przedszkola, np. w formie ankiet.
 1. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze w przedszkolu organizuje się następujące formy współdziałania:
 • imprezy z udziałem rodziców- według harmonogramu imprez
 • indywidualne spotkania i rozmowy rodziców z nauczycielem – raz w miesiącu konsultacje lub według potrzeb
 • artykuły wspomagające działania wychowawcze rodziców oraz podnoszące kulturę pedagogiczną – umieszczone na gazetce przedszkolnej oraz na stronie internetowej
 • zebrania ogólne z rodzicami - przynajmniej raz w semestrze
 • częste zbieranie informacji dotyczących jakości pracy przedszkola – ankieta raz do roku
 1. Rodzice mają w szczególności prawo do:
 • wyrażania swoich opinii,
 • współuczestniczenia w podnoszeniu jakości pracy przedszkola poprzez udział w ewaluacji wewnętrznej (ankiety),
 • rzetelnej informacji o dziecku,
 • pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dzieckiem,
 • uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę pedagogiczną.

 

ROZDZIAŁ 7

Organy przedszkola oraz ich kompetencje

 

 • 7. 1. Organami przedszkola są:
 • właściciel – osoba prowadząca przedszkole
 • dyrektor
 • rada pedagogiczna

 

 • 8. 1. Właściciel w szczególności:
 • kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
 • ustala regulamin pracy i strukturę organizacyjną,
 • decyduje o działalności finansowej przedszkola, organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę przedszkola,
 • zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z innymi przepisami,
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 • odpowiada za bezpieczne i higieniczne sale dla dzieci, wyposażone w atestowany sprzęt oraz zabawki
 • zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola,
 • odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej (SIO),
 • zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola,
 • tworzy warunki i atmosferę prawidłowego funkcjonowania przedszkola,
 • dba o przestrzeganie praw dziecka oraz o podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

 

 • 9. 1. Dyrektor w szczególności:
 • sprawuje nadzór pedagogiczny
 • dba o rozwój zawodowy nauczycieli
 • prowadzi zebrania rady pedagogicznej
 • przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru
 • wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli,
 • odpowiada za całość dokumentacji przedszkola
 • organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • organizuje wczesne wspomaganie dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 10. 1. Szczegółowy przydział zadań, uprawnień oraz zakres odpowiedzialności, a także stanowisko Dyrektora powierza osoba prowadząca przedszkole - Właściciel
 • 11. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia i wychowania. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 1. Przewodniczącym rady jest Dyrektor przedszkola, który
 • zwołuje i prowadzi zebrania rady,
 • przedstawia radzie wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 • odpowiada za dokumentowanie pracy rady.
 1. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:
 • ustalenie regulaminu działalności rady,
 • zatwierdzenie planów pracy przedszkola,
 • ustalenie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
 • opiniowanie dopuszczenia do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.
 1. Działalność rady jest dokumentowana, a zebrania rady są protokołowane. Sposoby dokumentowania i protokołowania zebrań rady określa regulamin działalności rady pedagogicznej.
 2. Nauczyciele oraz inne osoby biorące udział w zebraniu rady są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

ROZDZIAŁ 8

Organizacja i czas pracy przedszkola

 

 • 12. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w wieku określonym ustawą, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 1. Przedszkole Prywatne „Playschool” działa jako placówka 3 – oddziałowa
 • grupa 1 (maluchy) – dzieci młodsze ( 3 latki)
 • grupa 2 (średniaki) – dzieci starsze ( 4 i 5 latki)
 • grupa 3 (starszaki) – dzieci najstarsze ( 6 i 7 latki)
 1. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25, w całym przedszkolu 75
 2. Każdy oddział prowadzi dwóch nauczycieli, posiadających kwalifikacje pedagogiczne i posługujących się językiem angielskim
 3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, program autorski nauki języka angielskiego, roczny plan pracy, plany miesięczne opracowane przez nauczycieli oddziału.
 4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 5. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, brać pod uwagę ich zainteresowania oraz aktualną dyspozycję
 • 13. 1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez właściciela i dyrektora przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
 2. Przedszkole oferuje zajęcia służące wszechstronnemu rozwojowi dzieci, odkrywaniu talentów i zainteresowań:
 • zajęcia z języka angielskiego – odbywają się codziennie z native speaker:
 1. grupa 1 – 30 minut
 2. grupa 2 – 45 minut
 3. grupa 3 – 45 minut
 • zajęcia z rytmiki, tańca, umuzykalnienia, gimnastyki – odbywają się raz w tygodniu:
 1. grupa 1 – 30 minut
 2. grupa 2 – 45 minut
 3. grupa 3 – 45 minut
 • zajęcia z religii – odbywają się raz w tygodniu:
 1. grupa 3 – 30 minut
 2. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:
 • pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki
 • placu zabaw
 • pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni
 • trzech posiłków:
 1. śniadanie – godz. 900
 2. obiad – godz. 1200
 3. podwieczorek – godz.1430
 4. Przedszkole nie odpowiada finansowo za rzeczy i odzież pozostawioną w szatni przedszkolnej.
 • 14. 1. Przedszkole funkcjonuje przez 11 miesięcy w roku, z wyjątkiem sobót, dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw ustalonych przez osobę prowadzącą zgodnie z ust. 3.
 1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 700 do 1700. Na wniosek Rodziców godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie.
 2. Dodatkowe dni wolne od pracy oraz przerwę wakacyjną w pracy przedszkola ustala co roku osoba prowadząca - Właściciel
 3. Przedszkole współpracuje z innymi placówkami, szkołami i organizacjami społecznymi w celu wzbogacania wiedzy, wymiany doświadczeń, organizowania wspólnych form doskonalenia zawodowego.
 • 15. 1. Przedszkole uzyskuje środki finansowe na swoją działalność z:
 • comiesięcznych wpłat rodziców w postaci czesnego
 • dotacji z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
 • darowizn od sponsorów

 

ROZDZIAŁ 9

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

 

 • 16. 1. Pobyt dziecka w przedszkolu regulowany jest zapisami umowy, zawartej z rodzicami, według wzoru przygotowanego przez osobę prowadzącą - właściciela
 1. Podstawowa opłata za przedszkole (tzw. czesne) obejmuje:
  • realizację podstawy programowej
  • codzienne zajęcia z języka angielskiego
  • zajęcia z rytmiki, umuzykalnienia, tańca, gimnastyki
  • zajęcia z logopedą i psychologiem
  • comiesięczne spotkania z teatrem oraz Łódzkim Towarzystwem Muzycznym
 1. Przedszkole prowadzi wyżywienie w zakresie 3 posiłków dziennie.
 2. Wysokość opłat za posiłki ustala osoba prowadząca.
 3. W przypadku nieobecności dziecka odlicza się pełną należność za wyżywienie, za każdy dzień nieobecności
 4. Wyżywienie dla nauczycieli jest nieodpłatne.
 5. Opłata czesnego nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
 6. Opłatę tę uiszcza się z góry, nie później niż do 5 dnia danego miesiąca.
 7. Rodzice są zobowiązani do zgłaszania nieobecności dzieci w przedszkolu

 

ROZDZIAŁ 10

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

 

 • 17. 1. Dla zapewnienia ciągłej i skutecznej pracy wychowawczej i dydaktycznej przyjmuje się, aby ci sami nauczyciele opiekowali się oddziałem przez cały okres uczęszczania danej grupy dzieci do przedszkola.
 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 2. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:

1) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci poprzez:

 1. systematyczne informowanie rodziców o zadaniach i treściach realizowanych w pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale, a wynikającej z programu wychowania przedszkolnego,
 2. rzetelne przekazywanie rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 3. udział rodziców w sytuacjach edukacyjnych, imprezach organizowanych wspólnie z dziećmi,

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialności za jej jakość, a szczególnie:

 1. doskonalenie form i metod pracy z dziećmi, dążenie do osiągania jak najlepszych wyników,
 2. zaspokajanie indywidualnych potrzeb, zainteresowań i wymagań dzieci
 3. pobudzanie procesów rozwojowych dziecka do optymalnej aktywizacji poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,
 4. tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zainteresowań i zdolności poprzez wnikliwą obserwacją, kontakty indywidualne,
 5. podejmowanie działań stymulujących, profilaktycznych i kompensacyjnych wobec wszystkich dzieci,
 6. dążenie do optymalnego przygotowania dziecka do szkoły,

3) wnikliwe prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

4) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej

5) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę lekarską i inną w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
 2. ustalenie form pomocy w działaniach wobec dzieci
 3. włączania rodziców w realizację procesu wychowawczego.

6) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

7) udział w pracach rady pedagogicznej

8) dbałość o czystość i estetykę pomieszczeń

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami

10) zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców

 

 • 18. 1. Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów.
 1. Zadania specjalistów:

1) Do zadań psychologa w przedszkolu należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 4. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 5. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień, predyspozycji, zainteresowań dzieci

2) Do zadań logopedy w przedszkolu należy:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu językowego dzieci
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowaniu jej zaburzeń
 3. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • 19. 1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników obsługi.
 1. Personel obsługi przyczynia się do właściwego funkcjonowania przedszkola poprzez codzienną sumienną pracę w trosce o dobro dziecka:
 • wszyscy pracownicy przedszkola odpowiedzialni są za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
 • wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki według przydziału czynności,
 • wszyscy pracownicy wypełniają dodatkowe czynności nie umieszczone w zakresie obowiązków, a wynikające z potrzeb placówki.
 1. Szczegółowe zakresy czynności tych pracowników ustala osoba prowadząca - Właściciel przedszkola.

1) Zakres czynności służbowych kucharki:

 1. udział w planowaniu posiłków dla dzieci i ich wykonywanie,
 2. przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno – sanitarnych i przepisów bhp, ppoż,
 3. natychmiastowe zgłaszanie właścicielowi przedszkola wszystkich usterek i nieprawidłowości występujących w kuchni i stanowiących zagrożenie zdrowia oraz bezpieczeństwa,
 4. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków,
 5. wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach,
 6. ścisłe przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,
 7. racjonalne wykorzystanie pobieranych produktów,
 8. właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z przewidzianymi normami i zgodne z podanym stanem dzieci i personelu do żywienia w danym dniu,
 9. zgodność kaloryczną przygotowywanych potraw z ich zaplanowaną wartością,
 10. dbałość o stan powierzonego sprzętu i narzędzi,
 11. przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych zgodnie z instrukcjami dobrej praktyki higienicznej,

2) zakres czynności służbowych pomocy kucharki:

 1. obróbka wstępna warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków, tj. mycie, obieranie, czyszczenie,
 2. przynoszenie naczyń oraz posiłków do każdej grupy przedszkolnej,
 3. przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno – sanitarnych i przepisów bhp, ppoż,
 4. natychmiastowe zgłaszanie właścicielowi przedszkola wszystkich usterek i nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa.,
 5. dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi,
 6. mycie naczyń i sprzętu kuchennego,
 7. doraźne zastępowanie kucharza w przypadku jego nieobecności,

 

 • 20. 1. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, w czasie przebywania w przedszkolu, ustala się ogólne zasady postępowania kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu:
 • systematyczne wpajanie dzieciom zasad bezpieczeństwa,
 • odliczanie dzieci przed wyjściem poza budynek przedszkola oraz przed i po powrocie do przedszkola,
 • reagowanie na wszelkie sytuacje, sygnały lub znamiona przestępstwa, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci i zgłaszanie o tym właścicielowi przedszkola,
 • natychmiastowe reagowanie na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, zwrócenie się o podanie celu przybycia, udzielenie informacji zgodnie z posiadanymi kompetencjami, a w razie potrzeby zawiadomienie właściciela przedszkola lub dyrektora – osoby postronnej nie pozostawia się samej na terenie przedszkola bez nadzoru personelu przedszkola,
 1. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki nauczyciela – w sytuacji koniecznej należy zapewnić odpowiednie zastępstwo.

 

ROZDZIAŁ 11

Prawa i obowiązki dzieci

 

 • 21. 1. Pracownicy przedszkola przestrzegają założeń Konwencji o Prawach Dziecka
 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku określonym ustawą, z zastrzeżeniem w ust. 2.
 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego objętego odroczeniem.
 3. Przedszkole prowadzi zapisy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, przy czym:
 • zapisy przyjmuje właściciel
 • zapisy dokonywane są w ciągu całego roku
 1. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest:
 • wpłata wpisowego
 • podpisanie umowy z rodzicami
 • wypełnienie przez rodzica „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”
 1. Warunki pobytu w przedszkolu zapewniają dzieciom bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
 2. Dzieci mają prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej poprzez:
  1. przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dzieci, możliwościami placówki,
  2. organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, właściwie zorganizowany wypoczynek,
  3. uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z jego możliwościami percepcyjnymi,
  4. zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności osobistej, tolerancji, akceptacji i zrozumienia indywidualnych potrzeb,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym poprzez:
  1. zaspokajanie własnych potrzeb rozwojowych,
  2. doskonalenie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań,
  3. wyrażanie własnych sądów i opinii,
  4. swobodną zabawę.
  5. Właściciel przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków, jeżeli:
 • dziecko nie uczęszcza do przedszkola bez usprawiedliwienia rodziców ponad 3 miesiące,
 • rodzice uchylają się bez usprawiedliwienia od obowiązku terminowego płacenia przez okres 3 miesięcy,
 • rodzice zaniedbują higienę osobistą dziecka, stwarzając zagrożenie epidemiologiczne dla innych dzieci,
 • dziecko swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu lub innych.
 1. Rodzicom dziecka skreślonego przysługuje prawo uzasadnionego pisemnego odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole. Organ prowadzący rozstrzyga odwołanie w terminie 14 dni i informuje pisemnie odwołujących o rozstrzygnięciu.

 

ROZDZIAŁ 12

Uwagi końcowe

 

 • 22. 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Statut nadaje i zmienia osoba prowadząca przedszkole.

 

 • 23. 1. Niniejszy statut obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017 roku, z wyjątkiem § 14. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
 1. Ze wskazanym dniem traci moc dotychczasowy Statut Prywatnego Przedszkola „Playschool”